Algemene voorwaarden

1. Onder " ;(en) " wordt/ worden verstaan alle werkmaatschappijen van REBO Vastgoed Groep BV, waaronder met name:

a. REBO Makelaars BV, mede handelend onder de naam (h.o.d.n.) REBO Vastgoed Groep;

b. REBO Vastgoed Management BV mede h.o.d.n. REBO Vastgoed Groep;

c. REBO VVE Management BV mede h.o.d.n. REBO Vastgoed Groep;

d. REBO Bedrijfsmakelaars BV, mede h.o.d.n. REBO Beleggingsmakelaars en REBO Vastgoed Groep;

e. REBO Vastgoed Management West BV mede h.o.d.n. REBO Vastgoed Groep;

f. REBO Valuation & Research BV, mede h.o.d.n. REBO Taxaties  en REBO Vastgoed Groep 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht, elke andere overeenkomst - vervolgopdrachten en gewijzigde/ aanvullende opdrachten daaronder begrepen - en het verrichten van elke andere rechtshandeling waarbij een REBO-werkmaatschappij zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon (hierna: opdrachtgever). Bij het aangaan van al deze overeenkomsten en opdrachten wordt vastgelegd welke betrokken REBO-werkmaatschappij de wederpartij is bij de opdrachtverlening. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijk persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

3. Indien opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met een REBO-werkmaatschappij heeft gesloten onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze algemene voorwaarden ook op iedere volgende overeenkomst met een REBO-werkmaatschappij van toepassing, ook als bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar niet heeft plaatsgevonden.

Als REBO-werkmaatschappijen werkzaamheden en diensten gezamenlijk aanbieden en een wederpartij daarop wenst in te gaan, worden de betrokken werkzaamheden en diensten, behoudens expliciet gemaakte andere afspraken, opgedeeld over elke betrokken REBO-werkmaatschappij afzonderlijk en worden derhalve afzonderlijke overeenkomsten aangegaan met afzonderlijke REBO- werkmaatschappijen. REBO Vastgoed Groep B.V. aanvaardt en verstrekt geen opdrachten en kan dan ook niet worden gehouden tot enige prestatie of andere verplichting jegens wie dan ook. Jegens derden zijn REBO-werkmaatschappijen nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten - en mitsdien evenmin tot enige schadeloosstelling of welke andere vergoeding dan ook - uit hoofde van of in enig verband met een met de opdrachtgever bestaande rechtsverhouding.

4. Behoudens schriftelijk andersluidend beding is geen ander dan de REBO-werkmaatschappij die de (deel)opdracht aanvaardt en uitvoert, jegens de opdrachtgever aansprakelijk. Iedere hoofdelijke verbondenheid van REBO-werkmaatschappijen wordt uitgesloten, evenals de werking van artikel 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. In afwijking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is elke betrokken REBO-werkmaatschappij, en niet de opdrachtgever, bevoegd te bepalen welke werknemer(s) of andere personen met de uitvoering van de opdracht wordt/worden belast.

6. Een REBO-werkmaatschappij is altijd gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van (betalings)verplichtingen. De REBO-werkmaatschappij is altijd gerechtigd om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot de verlangde zekerheid door opdrachtgever is gegeven.

7. De opdrachtgever dient de door een REBO-werkmaatschappij verrichte werkzaamheden direct op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele klachten zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na de verrichte werkzaamheden, schriftelijk aan de REBO-werkmaatschappij duidelijk te maken. Daarna vervallen de aan de opdrachtgever toekomende rechten, waaronder maar niet uitsluitend het recht op nakoming en schadevergoeding vanwege een tekortkoming in de nakoming, tenzij de opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8. De consument die als opdrachtgever een overeenkomst op afstand (telefonisch of via het internet) sluit met een REBO-werkmaatschappij, kan deze overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden binnen veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Voor het ontbinden kan de consument het volgende model gebruiken:

Modelformulier voor ontbinding

Dit formulier is alleen te gebruiken om de overeenkomst te ontbinden.

Aan [betreffende REBO-werkmaatschappij, adres en e-mailadres]

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de uitvoering van de volgende dienst herroep: [specificeer de dienst]. Op [datum] sloot ik hiervoor een overeenkomst met u.

[Naam consument]

[Adres consument]

[Datum van ontbinden]

[Handtekening consumen

9. De vergoeding van schade die een opdrachtgever in enig verband met het handelen, gedogen of nalaten van een REBO-werkmaatschappij mocht lijden is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betrokken REBO-werkmaatschappij, verhoogd met een eventueel eigen risico. Daarnaast is de vergoeding van directe-, indirecte- en gevolgschade uitgesloten.

10. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de betrokken REBO-werkmaatschappij aan opdrachtgever in het specifieke geval in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 25.000.

11. De REBO-werkmaatschappijen zijn alleen aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. De REBO-werkmaatschappijen zijn gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te accepteren.

12. De inhoud en strekking van een opdracht op het gebied van vastgoedmanagement en VVE management leiden mede tot gelding en toepassing van de algemene voorwaarden van Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Bij strijdigheid hebben de onderhavige algemene voorwaarden voorrang.

13. De inhoud en strekking van een opdracht op het gebied van de makelaardij (de bemiddeling op het gebied van koop en verkoop en op het gebied van huur en verhuur) leiden voor consumenten mede tot gelding en toepassing van de consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Voor alle opdrachtgevers, niet zijnde consumenten, leidt een opdracht op het gebied van de makelaardij tot gelding en toepassing van de algemene voorwaarden voor professionele opdrachtgevers van de NVM. Bij strijdigheid hebben de onderhavige algemene voorwaarden voorrang.

14. Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van REBO-werkmaatschappijen is sprake, als REBO-werkmaatschappijen worden verhinderd aan haar verplichtingen uit de opdracht of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan REBO-werkmaatschappij gebruikmaakt, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring,

(iv) oorlog, (v) werkbezetting, (vi) werkstaking, (vii) algemene vervoersproblemen en (viii) uitbraak van een ziekte, (ix) hackaanvallen, ransomware-aanvallen en/of DDOS-aanvallen en (x) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van een REBO-werkmaatschappij om wat voor reden dan ook. REBO-werkmaatschappijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin REBO-werkmaatschappijen door overmacht verhinderd zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.

15. Indien een REBO-werkmaatschappij door overmacht meer dan zes maanden geen verplichtingen kan nakomen, dan zijn zowel de REBO-werkmaatschappij als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat de REBO-werkmaatschappij en de opdrachtgever tot de vergoeding van enige schade zijn gehouden.

16. Een overeenkomst tussen een REBO-werkmaatschappij en de opdrachtgever kan door de REBO-werkmaatschappij per direct, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, via een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever worden ontbonden, als: 

a. Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

c. Op opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

d. Opdrachtgever een (al dan niet buitengerechtelijk) (dwang)akkoord aanbiedt aan schuldeisers, zoals bijvoorbeeld de aanbieding van een akkoord in een WHOA-traject;

e. Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van opdrachtgever wordt gelegd;

f. Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt of het besluit heeft genomen dat het zijn bedrijfsactiviteiten zal staken.

g. Opdrachtgever komt te overlijden;

h. Opdrachtgever wordt ontbonden;

i. Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

j. Opdrachtgever een vennootschap onder firma, openbare vennootschap, commanditaire vennootschap of maatschap is, bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of maat;

k. Na het sluiten van de overeenkomst aan een REBO-werkmaatschappij andere omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van een REBO-werkmaatschappij om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

17. Op alle rechtsverhoudingen tussen REBO-werkmaatschappijen en opdrachtgever is alleen Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden is, indien onderworpen aan een oordeel van een Nederlandse rechter, uitsluitend de rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd. 

REBO Vastgoed Groep BV

Priesnitzlaan 1, 6957 DD Laag-Soeren, (0313) 74 50 72

KVK-nummer: 09-155767

BTW-nummer: NL8015.78.693.B01

info@rebogroep.nl